top of page
barne-_og_ungdomsarbeider_0-1-scaled.jpeg

Barne- og ungdomsarbeider

Jobbe som barne- og ungdomsarbeider i Orkland Kommune

Barnehage-2-kopi-2-1024x768.jpeg
Barnehage-kopi-1-768x1024.jpeg

Orkland kommune har ansatt barne- og ungdomsarbeidere både i barnehage, skole og SFO. En barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører ulike pedagogiske tilbud for barn og unge for å stimulere til læring, mestring og utvikling.

Aktivitetene kan være alt fra læringsfremmende aktivitet, leik, dans og drama, formgivning og fysisk aktivitet. Vurdering av aktivitetene gjøres ut fra barnas funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Barne- og ungdomsarbeideren hjelper også til med praktiske gjøremål i hverdagen, som for eksempel av- og påkledning, rydding og måltid.

Barne- og ungdomsarbeideren samarbeider med grupper eller enkeltpersoner med ulik bakgrunn i jobben sin. Ofte bistår barne- og ungdomsarbeideren pedagogen i enten skole eller barnehage, særlig med praktisk hjelp med enkeltbarn. Ellers samarbeider barne- og ungdomsarbeideren med de unge, foresatte og øvrige kollegaene sine.

Vanlige oppgaver for en barne- og ungdomsarbeider i Orkland kommune
:
 

 • Utvikle barns sosiale kompetanse gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap, leik, utforsking og læring.

 • Veilede barn og unge til å mestre egne liv

 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter som for eksempel leik, fysisk aktivitet, friluftsliv, formgiving.

 • Bidra i daglig drift med av- og påkledning, rydding og måltid.

 • Bidra til trygge barnemiljø gjennom å være en god rollemodell og en tydelig og omsorgsfull voksen.

 • Ivareta barns medbestemmelsesrett og samarbeide med foresatte

 • Være en del av et lærende profesjonsfellesskap på enheten, og bidra til utvikling av tjenestene.

Lærling i Orkland Kommune

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe på en arbeidsplass i Orkland kommune. Her får du både opplæring og praksis i et fag.

I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget.

Du får oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden av våre medarbeidere som selv har utdanning og kompetanse innen faget ditt. Du får en egen veileder som har ansvaret for at du får den opplæringen du skal ha. Vi har samling med lærlingene to ganger i året, første gang rett etter oppstart. Underveis i læretiden bruker lærlingene digital opplæringsbok for å dokumentere, skrive logg og gjøre oppgaver som er relatert til den praksisen du har.

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får fagbrev etter bestått prøve. Du er da ferdig utdannet fagarbeider.

Orkland kommune er godkjent lærebedrift for flere fag:

 

 • Helsearbeiderfaget

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget

 • Dataelektronikerfaget

 • IT-drift

 • Ernæringskokkfaget

 • Brannforebyggerfaget

 • Kontor- og administrasjonsfaget

 • Aktivitørfaget

 • Renholdsoperatørfaget


 

For de fleste fag er læretiden 2 år, unntaket er feierfaget som er 3 år og dataelektronikerfaget som er 1 ½ år.

Lønn under utdanning

I læretiden får du lønn fra Orkland kommune. Lønna øker etter hvert som du kommer lengre ut i læretiden. Årslønn for en nyutdannet fagarbeider er pr i dag 363 700,-, og som lærling får du en prosentandel av denne. Prosentandelen varierer ut fra hvor lang læretid du har.

Om du har to års læretid som det er i de fleste fag vil prosentandelen være slik fordelt:
1. halvår: 30 % lønn
2. halvår: 40 % lønn
3. halvår: 50 % lønn
4. halvår: 80 % lønn


Når du er lærling kan du også søke lån og stipend fra Lånekassen.

Du må søke om lærlingeplass
I februar hvert år legger vi ut utlysning etter lærlinger. Utlysningen finner du på våre hjemmesider: www.orkland.kommune.no og vi publiserer også utlysningen på Facebook. Vil du søke så må skriftlig søknad sendes elektroniske fra vår hjemmeside.

Hvilke fag vi lyser ut etter kan variere fra år til år, så følg med! :-)

bottom of page