Orkland kommune – barne- og ungdomsarbeider

Orkland kommune – barne- og ungdomsarbeider


Orkland kommune har ansatt barne- og ungdomsarbeidere både i barnehage, skole og SFO. En barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører ulike pedagogiske tilbud for barn og unge for å stimulere til læring, mestring og utvikling.

Aktivitetene kan være alt fra læringsfremmende aktivitet, leik, dans og drama, formgivning og fysisk aktivitet. Vurdering av aktivitetene gjøres ut fra barnas funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Barne- og ungdomsarbeideren hjelper også til med praktiske gjøremål i hverdagen, som for eksempel av- og påkledning, rydding og måltid.

Barne- og ungdomsarbeideren samarbeider med grupper eller enkeltpersoner med ulik bakgrunn i jobben sin. Ofte bistår barne- og ungdomsarbeideren pedagogen i enten skole eller barnehage, særlig med praktisk hjelp med enkeltbarn. Ellers samarbeider barne- og ungdomsarbeideren med de unge, foresatte og øvrige kollegaene sine.

Vanlige oppgaver for en barne- og ungdomsarbeider i Orkland kommune:

  • Utvikle barns sosiale kompetanse gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap, leik, utforsking og læring.
  • Veilede barn og unge til å mestre egne liv
  • Planlegge og gjennomføre aktiviteter som for eksempel leik, fysisk aktivitet, friluftsliv, formgiving.
  • Bidra i daglig drift med av- og påkledning, rydding og måltid.
  • Bidra til trygge barnemiljø gjennom å være en god rollemodell og en tydelig og omsorgsfull voksen.
  • Ivareta barns medbestemmelsesrett og samarbeide med foresatte
  • Være en del av et lærende profesjonsfellesskap på enheten, og bidra til utvikling av tjenestene.